برچسب: گسترش ضرب المثل به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی