برچسب: گسترش ضرب المثل از دل برود هر آن که از دیده برفت