Tag Archives: چیست

تولید محتوای الکترونیکی چیست؟<![CDATA[

محتوای الکترونیکی مجموعه ای است که هدف آن آموزش یک یا چند بخش از محتوای درسی می باشد و می تواند شامل تصاویر، متون، فیلم ها و صدا ها باشد. البته که می توان هرکدام از تصاویر و یا متون و یا انیمیشن های مرتبط با یک موضوع درسی راجدا از مجموعه و به تنهایی یک محتوای آموزشی به شمار آورد

]]>