Tag Archives: از

پزشکی از راه دور telemedicine<![CDATA[

پزشکی از راه دور در دنیای امروز نقش انکار ناپذیری دارد. از آنجاییکه ارتباط پزشک و بیمارمیتواند نقش بسیار مهمی در روند درمانی بیماران داشته باشد. در دنیای امروز مدل جدیدی از این ارتباط توسط فناوری ارتباط الکترونیکی به وجود آمده است. این شکل جدید ارتباطی می تواند به وسیله تسهیل دسترسی به خدمات و ارائه ارزان و سریع آن، صرف نظر از زمان و مکان نقش مهمی در ارتقاء نظام سلامت ایفا کند.

]]>


خالص سازی گلیسرین از بایودیزل، دستاورد تقدیری دوره دوم دبیرستان سیمای نور در بخش سمینار<![CDATA[

با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎي ﻓﺴﯿﻠﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ از روﻏﻦ ﻫﺎي ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ دور رﯾﺰ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده اي ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﺎﯾﻮ دﯾﺰل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ.

]]>


۳۰ (بهترینها) راهکار پیاده سازی سیستم مدیریت آموزش الکترونیک (۲) (نکته هایی از متخصصین)<![CDATA[

چه چیزی یک سیستم مدیریت اموزشی را کاملا موفق می کند؟ در مطلب قبل ۱۵ نکته را عنوان نمودیم در ادماه ۱۰ مورد باقی مانده از راهکار برتر از بهترین کارشناسان این زمینه را در صنعت آموزش الکترونیک به شما ارائه می کنیم…

]]>


1 2