اثرات امواج رادیویی بر جانداران، دستاورد تقدیری دوره دوم دبیرستان فرزانگان ۱ در بخش سمینار<![CDATA[

۱۰ اثر خطرناک و جبران‌ ناپذیر «امواج وای‌ فای» بر بدن انسان از جمله افزایش امکان ابتلا به سرطان ، خنثی ‌سازی اسپرم مردان و نا باروری در مردان و زنان پرداخته است.

]]>


خالص سازی گلیسرین از بایودیزل، دستاورد تقدیری دوره دوم دبیرستان سیمای نور در بخش سمینار<![CDATA[

با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎي ﻓﺴﯿﻠﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ از روﻏﻦ ﻫﺎي ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ دور رﯾﺰ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده اي ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﺎﯾﻮ دﯾﺰل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ.

]]>


1 3 4 5 6 7 15