محتواي الکترونيکي چيست؟<![CDATA[

محتواي الکترونيکي (محتواي ديجيتالي) به مجموعه ای از اشیاء یادگیری مثل تصاویر، متون، فیلم ها، انیمیشن، شبیه سازها و صدا ها اطلاق می شود که هدف آن آموزش یک یا چند بخش از “محتوای درسی” است.

]]>


طراحی عروسک برای کودکان اوتیستیک، دستاورد برتر دوره اول پژوهشسرای پویا در بخش غرفه<![CDATA[

مشغول کردن کودکان اوتیسم به بازی نسبت به کودکان غیر اوتیسم می تواند چالش برانگیز و دشوار باشد. با این حال باید بازی هم به آنها لذت بدهد و هم باعث پیشرفت برخی ویژگی های شخصیتی و یادگیری الگوهای سازگاری شود.

]]>


چه چیزهایی باعث ایجاد یک وب سایت خوب برای مدارس می شود<![CDATA[

برای طراحی یک وب سایت مناسب سوالات زیادی مطرح می شود.سوالاتی از قبیل: چطور باید صفحات اصلی وب سایتمان را سازماندهی کنیم؟ بهترین جایگزین برای اجرای دقیق فرامین چیست؟ چطور می توانیم بهترین تجارب کاربری ایجاد نماییم؟ کدام دسته از تصاویر برای صفحه نخست وب سایتمان مناسب ترند؟ مدت زمان پخش ویدئوهای وب سایتمان چقدر باشد؟ چطور می توان تصاویر شخصی در وب سایت گذاشت؟

]]>


اﻧﺮژي ﺗﺎریکی، دستاورد تقدیری دوره اول ﭘﯿﺎم زﻫﺮا در بخش سمینار<![CDATA[

نظرﯾﮥ ﮔﺮاﻧﺶ اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ. او ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮاﻧﺶ ﯾﮏ ﻧﯿﺮو اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺴﺎم در آن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺳﺎل ۱۹۱۵ اﯾﻨﺸﺘﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻧﺴﺒﯿﺖ ﻋﺎم ﺧﻮد را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮔﺮاﻧﺶ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد.

]]>


1 10 11 12 13 14 15