آیا واقعا تولید محتوا برای شما مشتری به همراه خواهد آورد؟<![CDATA[

خیلی از شرکت های سنتی معتقدند که برای جذب مشتری باید یا تخفیف و برنامه های تشویقی در نظر گرفت یا اینکه از تبلیغات مستقیم بهره برد.

]]>