داروی ضد دیابت، دستاورد تقدیری دوره دوم فرزانگان ۱ در بخش سمینار<![CDATA[

افزایش سن تغییر عادات غذایی و کاهش فعالیت تغییرات عمده ای را در شیوه زندگی افراد ایجاد کرده و متعاقبا شیوع بیماری های غیر واگیر را افزایش داده است.

]]>