تولد ستارگان، دستاورد تقدیری دوره دوم دبیرستان دارالفنون در بخش سمینار<![CDATA[

سرگذشت یک ستاره اگر چه در حال حاضر منطقی و کامل به نظر می‌رسد، ولی ممکن است با انجام تحقیقات بیش‌تر، قسمت ‌هایی از آن تغییر کند.

]]>